Adatkezelésről

Adatvédelemi szabályzat

 1. Bevezetés
Jelen szabályzat a www.lifegarden.hu címen elérhető, a Human Menu Kft. (székhelye: 2096 Üröm, Kárókatona utca 06., képviseli: Töttős Györgyi "Szolgáltató") által üzemeltetett weboldalon ("Weboldal") keresztül nyújtott szolgáltatáshoz ("Szolgáltatás") közvetlenül kapcsolódó adatkezelésre terjed ki.

A Szolgáltató jogosult a Szabályzat előírásait egyoldalúan – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a www.lifegarden.hu weboldalon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált felhasználóit. Amennyiben az érintett felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Szabályzat módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet.
A jelen Szabályzatban használt fogalmak jelentése mindenkor megegyezik a kifejezésnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fogalmával.

     
2.   Az adatkezelő

Az adatkezelő neve: Human Menu Kft.
Az adatkezelő székhelye: 2096 Üröm, Kárókatona u. 16.
Az adatkezelő irodája: 1062 Budapest, Andrássy u. 126.
Az adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 20 262-8915
Az adatkezelő e-mail elérhetősége: info@lifegarden.hu 

      3.   Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja:
a)     a felhasználók azonosítása,
b)     szakember adatbázis létrehozása,
c)     az internetes közösségen belüli kommunikáció, kapcsolattartás elősegítése
d)     a tartalommegosztás lehetővé tétele
e)     személyre szabott reklámok megjelenítése
f)      statisztikai célok.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása, azonban a Szolgáltatások igénybe vételére csak előzetes regisztrációt követően lehetséges.

      4.   A regisztráció

A regisztrált felhasználó
 1. kereshet a szakemberek között illetve szakemberként kialakíthatja saját profilját
 2. kommentálhatja az információkat
 3. szavazhat a Hónap Emberére
 4. kérdéseket tehet fel
 5. feliratkozhat a LifeGarden hírlevélre.
A regisztráció eltérően történik a szakemberek és a többi felhasználó részére.

A regisztrációhoz bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok megadása szükséges, az egyéb adatok megadása fakultatív. A regisztráció megerősítése egy visszaigazolási eljárással történik, amely során a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult végezte-e el a regisztrációt.

Valamennyi felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a Szolgáltatót az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.

A felhasználók bármikor jogosultak a megadott adataikat módosítani, visszavonni, illetve törlését kérni a info@lifegarden.hu e-mail címre megküldött levélben vagy a Weboldalon erre a célra biztosított felületen.

A Szolgáltató a regisztráció során megadott adatok nyilvánosságra hozatalára, átadására – az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem jogosult, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles. Ez utóbbi esetben is azonban kizárólag a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges módon és mértékben.

A LifeGarden hírlevélre történő feliratkozás a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozokban, az e-mail címet megadva lehetséges. A hírlevélre feliratkozó felhasználók részére a Szolgáltató a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat juttathat el e-mail útján. A feliratkozott felhasználó a hírlevélben feltüntetett módon bármikor, jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni.

A regisztrált felhasználó bizonyos keresési feltételek megadásával a Weboldal Szakemberkereső menüjében kereshet a regisztrált szakemberek között. 

A jelen Szabályzat alkalmazása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő bármely, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

      5.   Technikai adatok kezelése

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatokat csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és a Szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén ún. cookie-t helyzhet el, A cookie-t a felhasználó törölheti a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjében, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa le.
 1.  Hozzáférés a kezelt adatokhoz
A felhasználók által megadott adatokat a Szolgáltató csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.
 1.  Az adatok Szolgáltató általi felhasználása
A Szolgáltató a felhasználók által megadott adatokat elsősorban a Szolgáltatások céljából, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben használja fel.

A felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

Amennyiben a Szolgáltató a Weboldalt összekapcsolja más, általa üzemeltetett oldallal, az adatkezelések összekapcsolására kizárólag az érintettek kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor.

A Szolgáltató egyebekben a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat mindenkor az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok által meghatározott módon és mértékben, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.
 1.  Az érintettek jogai
A felhasználó jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni. Kérésre a szolgáltató köteles tájékoztatást adni a felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@lifegarden.hu e-mail címen kérhető.
 1.  Adatbiztonság
A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Szolgáltató az adatokat a Lampyon szerverparkjában (1119 Budapest, Petzvál József u. 56.) található szerverteremben telepített, 24 órás őrzéssel védett, szerveren tárolja. 
 1.  Az adatkezelés időtartama
Amennyiben a felhasználó a 2. pontban megjelölt módon kéri az adatai törlését, azokat a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül törli.
 1.  Adatvédelmi nyilvántartás
A Szolgáltató az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette.
 1.  Jogérvényesítés
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz az info@lifegarden.hu e-mail címre küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
VÁLLALATOKNAKCSALÁDOKNAK
Családi tervező rendelése
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

LEGOLVASOTTABB CIKKEK
Egy amerikai férfi, John Wood, akiről talán sose hallottunk nagyjából ötször tö...
Aludj jól!
Észrevettem, hogy az utóbbi években egyre több olyan emberrel ta...
A kommunikáció 10 aranyszabálya
Nem csupán pszichológusként, de üzletemberként, figyelmes társké...
Teljesítményt gátló kiáltás
Bizonyára mindannyiunk számára ismerős már az a tenisz meccseken...
Négy komoly tévhit a testbeszédről – Valóban érted a nonverbális jeleket?
Gyakori félreértés, hogy a testbeszéd vagy a nonverbális kommuni...
PARTNEREINKGYORS SZAKEMBER KERESŐAJÁNLÓ
"Mit kezdjek a gyerekkel, aki tíz év versenysport után egyszerűen abba akarja h...
Van 5 perced magadra? Csatlakozz Te is!

Azért, hogy minél több olvasónknak sikerüljö...
Van 5 perced magadra? Csatlakozz Te is!

Azért, hogy minél több olvasónknak sikerüljön, Feb...


ESEMÉNYNAPTÁR
2017. december 14. 01:27


CÍMKEFELHŐ